چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی
نوع
  
  
  
  
نسخه‌های واسط کاربر سازگار
  
پوشه: Display Templates
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account
پوشه: Preview Images
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account
پوشه: SaghehFFIRI
  
2019/07/06 03:20 ق.ظPortal Admin
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
minimal.master
minimal.master
  
2019/07/06 02:49 ق.ظPortal Admin4
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
oslo.master
oslo.master
  
2019/07/06 02:49 ق.ظPortal Admin15
oslo.preview
oslo.preview
  
2019/07/06 02:49 ق.ظPortal Admin15
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
seattle.master
seattle.master
  
2019/07/06 02:49 ق.ظPortal Admin15
seattle.preview
seattle.preview
  
2019/07/06 02:49 ق.ظPortal Admin15
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15
v4.master
v4.master
  
2019/07/06 02:49 ق.ظPortal Admin4
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
2019/07/06 02:49 ق.ظSystem Account15